Používanie počítačov a internetu adolescentmi

Kurilla, A. – Muchová, J. – Alexanderčíková, Z. – Okruhlica, Ľ.

Úvod: Používanie počítačov, tabletov, smartfónov (ďalej len PC) a internetu je v súčasnosti bežnou, každodennou činnosťou väčšiny ľudí v rozvinutých krajinách. Preto je na mieste otázka, aké dopady to má na naše životy? V prípadoch, kedy časté používanie počítačov a najmä internetu spôsobuje ľuďom v živote problémy, používajú niektorí autori termíny závislosť od internetu alebo od počítačov. V odbornej komunite však nie je zhoda v terminológii v tejto oblasti a vedú sa diskusie, či takéto správanie je samostatná duševná porucha alebo môže ísť o prejav inej duševnej poruchy. Ciele: Cieľom štúdie bolo zhromaždiť aktuálne údaje o tom, koľko času trávia dospievajúci používaním počítačov a internetu a aké aktivity počas tohto času vykonávajú. Výskumná vzorka a metódy: Dotazník pozostávajúci z troch otázok s administrovali skupine 1558 študentov základných a stredných škôl. Priemerný vek participantov bol 15,7 roka, 53 % vzorky tvorili muži (chlapci). Výsledky: Všetci participanti používali PC a internet pre potreby štúdia alebo pre zábavu. PC a internet používali v priemere 5 hodín denne a dve tretiny tohto času ho používali pre zábavu. Čas strávený pri PC a internete pre zábavu sa líšil pri jednotlivých aktivitách. Najviac času trávili participanti na sociálnych sieťach, najmenej sledovaním pornografie a online nakupovaním. Taktiež sme zistili, že ženy vo výskumnej vzorke trávili pri počítači a na internete viac času ako muži a taktiež sa líšia v čase strávenom pri vybraných aktivitách. Záver: Naše výsledky naznačujú, že dôležitejšie ako čas strávený pri PC a na internete je to, akými aktivitami tento čas adolescenti trávia.

Kľúčové slová: počítač – internet – závislosť – adolescenti