Komplexní program léčby závislosti na alkoholu u žen v Apolináři: analýza výsledků léčby po 12 měsících a třech letech

Csémy, L. – Pecinovská, O. – Heller, J. – Přikrylová, L. – Popov, P.

Úvod: Počet žen, které se ústavně léčí pro závislost na alkoholu se v České republice během posledních 30 let zněkolikanásobil, současně rostly i náklady léčby. Z těchto důvodů je žádoucí sledovat účinnost léčby a okolnosti, které ji spolupůsobí. Cíl: Hlavním cílem výzkumu bylo vyhodnotit výsledky ústavní léčby s odstupem 12 měsíců a 3 let. Analýza kontextu úspěchu byla sekundárním cílem studie. Metody: První část informací se opírala o data z lékařské dokumentace, ve druhé části byly pacientky požádány o vyplnění dotazníku, který se týkal jejich současného stavu a hodnocení vybraných aspektů léčby. Jediným kritériem pro zařazení do studie bylo setrvání v léčebném programu alespoň po dobu 14 dnů v roce 2008 a 2006. Sledováno bylo celkem 150 pacientek, 76 léčených v roce 2008 a 74 v roce 2006. Průměrný věk byl 40,4 let (SD = 14,6). Výsledky: Tři roky po léčbě abstinuje 57 % pacientek, rok po léčbě 47 %. Míra úplné abstinence je vysoká. Na základě informací z lékařské dokumentace byly definovány proměnné s možným vztahem k výsledku léčby. Ze 14 testovaných proměnných měly vztah k výsledku léčby tyto proměnné: psychiatrická komorbidita, farmakoterapie deprese, dokončení navrženého léčebného programu a sociální opora. Obsahová analýza odpovědí pacientek na faktory, které samy považují za podmínku úspěchu, naznačila tyto tématické okruhy: 1) přijetí poruchy (alkoholismu jako nemoci) a přijetí abstinence jako hlavního cíle léčby; 2) význam psychoterapie a jiných specifických prvků léčby; a 3) posílení sebevědomí a zlepšení duševního stavu. Závěr: Vyhodnocení účinnosti Apolinářského léčebného programu pro závislé ženy ukazuje na velmi dobrý výsledek ve smyslu trvalé abstinence s odstupem jednoho nebo tří let, přičemž výsledky jsou prakticky stejné po roce a po třech letech. Potvrdilo se, že úspěch léčby souvisí s dokončením léčebného programu, aktivní spoluprací rodiny nebo partnera při léčbě a adekvátní farmakoterapií deprese. Výpovědi úspěšně léčených pacientek svědčí o nutnosti vnitřního ztotožnění se s ideologií léčebného programu (přijetí nemoci a abstinence jako cíle léčby). U pacientek závislých na alkoholu favorizují poznatky výzkumu abstinenci jako léčebný cíl před kontrolovaným pitím.

Klíčová slova: alkoholová závislost – Apolinářský léčebný program – úspěšnost léčby – abstinence