Mozgové poškodenie spôsobené chronickým užívaním alkoholu a reverzibilita poškodenia pri abstinencii

Pečeňák, J. – Pastrnková, R.

Dlhodobé užívanie alkoholu je spojené s viacerými klinickými prejavmi ako je napr. Wernickeho encefalopatia, Korsakovov syndróm alebo alkoholová demencia. Sú spôsobené priamym toxickým účinkom alkoholu a viacerými sekundárnymi vplyvmi, ktoré so závislosťou od alkoholu súvisia. V klinickej praxi sa stretávame s prípadmi pacientov závislých od alkoholu so závažným postihnutím kognitívnych funkcií a s rôznymi typmi postihnutia CNS. U časti z nich môže nastať prekvapujúce zlepšenie stavu v období niekoľkých týždňov až mesiacov. Podľa publikovaných výskumov na súboroch závislých pacientov i podľa animálnych štúdií sú preukázané reparačné zmeny v mozgovom tkanive už vo včasnom období abstinencie. Tieto poznatky majú veľký význam pre výskum a môžu byť už v súčasnosti aplikovateľné v bežnej klinickej praxi.

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – kognitívne postihnutie – poškodenie mozgu – reverzibilita poškodenia