Sledovanie fajčiarskych návykov žien počas tehotenstva a vplyvu fajčenia na predčasný pôrod u tehotných rómskych a nerómskych žien v okrese Prešov

Duranková, S. – Pavúk, A. – Bernasovský, I.

Azda žiadnej závislosti veľmi rozšírenej vo svete nevenujú zdravotníci, vedci, osvetoví pracovníci amédiá toľko pozornosti ako fajčeniu. V práci sme sa zaoberali štúdiom fajčiarskych návykov tehotných žien z Prešovského okresu a frekvencii výskytu predčasných pôrodov vzávislosti od fajčiarskych návykov matky. Sledovaný súbor tvorilo 911 rómskych a 845 nerómskych donosených novorodencov. Predkladaný výskum sme realizovali na Oddelení gynekológie apôrodníctva Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, v rokoch 2009 – 2011. Na Slovensku fajčilo podľa údajov Štatistického úradu SR 43 % dospelých v roku 2000, z toho pravidelnefajčilo 32 % a príležitostne 14 %. Na ochorenia súvisiace sfajčením ročne zomiera približne 11 000 osôb. Zdravotný stav Rómov je horší ako zdravotný stav nerómskeho obyvateľstva a reprodukčné správanie Rómov sa výrazne odlišuje od reprodukčného správania nerómskej populácie. Predkladaný výskum poukazuje na fajčenie tehotných žien majoritnej a minoritnej populácie a jeho vplyv na dĺžku gravidity. Výskum potvrdzuje opodstatnenosť eliminovať fajčenie žien počas tehotenstva z dôvodu vplyvu fajčenia na predčasný pôrod novorodencov.

 

Kľúčové slová: fajčenie v tehotenstve – rómski anerómski novorodenci – predčasne narodení novorodenci