Odraz postrecidívnych psychofyziologických stavov v sémantickom diferenciáli u alkoholikov

Bíro, V.