Odlišnosti v alkoholizme mužov a žien. II. časť. Rozdiely v osobnostných premenných

Jančovičová, H. – Nociar, A.