Výsledky katamnestickej štúdie u ústavne liečených alkoholikov v Nemecku

Feuerlein, W. – Küfner, H.