Československé kluby abstinujúcich. II. časť. Hlavné problémy a etapy vývoja

Bútora, M.