Dopyt po liečbe pre problémy s užívaním halucinogénov na Slovensku

Kamendy, Z. – Rášo, B.

Úvod: V rámci odbornej diskusie o problematike halucinogénov sme sa rozhodli z jedného aspektu analyzovať nám dostupné údaje o užívaní halucinogénov na Slovensku a poskytnúť ich našej odbornej verejnosti. Metódy: Deskriptívna, retrospektívna štúdia prezentuje celoslovenskú štatistiku podľa údajov ESPAD a Národného centra zdravotníckych informácií. Pre potreby podrobnejšej analýzy sme použili aj prehľad liečených v registri Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Bratislava za 20 rokov so zameraním na prevalenciu užívania halucinogénov ako primárnej, respektíve sekundárnej drogy. Výsledky: Kým s halucinogénmi experimentuje 9 % stredoškolákov, celoslovenské počty liečených hovoria, že ročne sa pre problémy s ich užívaním lieči ani nie desiatka ľudí. V CPLDZ Bratislava sme za 20 rokov evidovali troch pacientov, ktorí žiadali o liečbu pre problémy s užívaním halucinogénov. Záver: Naše zistenia podporujú na vedeckých poznatkoch založené konštatovanie, že väčšina halucinogénov má minimálny alebo žiadny adiktívny potenciál. Vzhľadom na dostupné údaje náš prieskum neobjasňuje, aký bol výskyt možných závažných intoxikácií, ktoré sa prednostne dostávajú na urgentné príjmy v rámci toxických psychóz.

Kľúčové slová: dopyt po liečbe – populačné prehľady – halucinogény – LSD