Prieskum fajčenia v nemocnici (výsledky štúdie PRIEFAN)

Grohol, M. – Petrovič, M.

S účinnosťou od 1. 7. 2013 s novelou zákona o ochrane nefajčiarov vstúpil do platnosti zákaz fajčenia v zdravotníckych zariadeniach, s výnimkou fajčiarní na psychiatrických oddeleniach. Prax nám ale ukazuje, že so zákazom sa fajčiari z nemocníc nevytratili. Prierezovo sme na 275 lôžkach deviatich somatických oddelení a 36 lôžkach psychiatrického oddelenia realizovali výskum fajčenia. Sústredili sme sa na prevalenciu fajčenia a u aktuálnych fajčiarov aj na otázky zvládania odvykacích prejavov, motivácie či bariér v ukončovaní fajčenia. Osobitne nás zaujímalo, ako vyzerá manažment fajčiarov na lôžkach (podľa ABC modelu). Výsledný súbor tvorilo 149 pacientov a sprevádzajúcich osôb somatických oddelení a 33 psychiatrických pacientov. Výskyt aktuálneho fajčenia (t. j. posledných 30 dní) sa na somatických lôžkach všeobecnej nemocnice pohybuje od 0 % do 23 % (priemer 8 %), na psychiatrickom oddelení 53 %. Časť pacientov podľa očakávania pokračuje vo fajčení aj počas hospitalizácie. Požiadavka na liečbu sa u pacientov na psychiatrickom oddelení a vo zvyšku nemocnice líši (59 % vs. 25 %). Iba časť pacientov (40 %) je na somatických lôžkach dopytovaná ohľadom fajčenia (krok A manažmentu). K ponuke ukončenia fajčenia podľa očakávania nedochádza (krok C). Pre ďalší výskum navrhujeme ako možnosť realizáciu multicentrickej štúdie, ktorá by spresnila a zovšeobecnila výsledky tohto výskumu. Pre prax navrhujeme vytvorenie a zavedenie štandardných postupov pre ambulantné aj ústavné zariadenia, ktoré nebudú problematiku fajčenia vnímať ako zlozvyk, a budú zohľadňovať odlišnú právnu situáciu pacientov psychiatrických a somatických zariadení; nutné je personálne, finančné a technické zabezpečenie, rovnako tak boj s bariérami, ktoré bránia pacientom žiadať o liečbu.

Kľúčové slová: fajčenie – tabak – nemocnica – psychiatria – hospitalizácia – manažment – liečba