Používanie internetu u pacientov so závislosťou

Bodnár, B.

Úvod: Koncept behaviorálnych závislostí sa týka aj používania internetu. Závislosť od internetu je jedna z najčastejšie skloňovaných nelátkových závislostí v rámci bežnej populácie. Súbor a metódy: Do predkladaného prieskumu bolo zaradených 315 hospitalizovaných pacientov so závislosťou od alkoholu, ilegálnych psychoaktívnych látok a patologickým hráčstvom. Dotazníkovou metódou bol zisťovaný výskyt závislosti od internetu a intenzita používania internetu. Výsledky: U jedného pacienta s kombinovanou látkovou závislosťou bola zistená závislosť od internetu. Najdlhšie počas dňa používali internet pacienti s patologickým hráčstvom. Záver: Zistený výskyt závislosti od internetu bol v sledovanom súbore nižší v porovnaní s inými štúdiami.

Kľúčové slová: internet – závislosť – alkohol – drogy – patologické hráčstvo