Výzkum závislosti na metamfetaminu na Psychiatrické klinice v Hradci Králové – souhrn nejzajímavějších výsledků

Hosák, L. – Hrnčiarová, J. – Bažant, J. – Tibenská, A. – Maixnerová, R. – Valešová, D.

V České republice pravidelně zneužívá metamfetamin přibližne 25 000 osob. Práce uvádí nejvýznamnejší výsledky sedmiletého sledování pacientu závislých na metamfetaminu na Psychiatrické klinice v Hradci Králové po stránce genetické, psychologické a kognitivní. Do studie postupne vstoupilo 123 nemocných (z toho 44 žen) průměrného veku 24,0±4,4 let, kdy průměrná délka zneužívání memtafetaminu činila 7,0±3,1 roku. Ve srovnání se 400 zdravými dobrovolníky jsme neprokázali asociaci závislosti na metamfetaminu s polymorfismem Val158Met genu pro katechol-O-methyltransferázu. Osobnost závislých dle dotazníku Tel se významně lišila od kontrolních jedinců, kdy novelty seeking, harm avoidance a selftranscendence byly významně zvýšeny u pacientů, oproti tomu reward dependence, self-directedness, cooperativeness a persistence (trend k významnosti) byly významně více vyjádřeny u duševně zdravých osob. Na základě testu WeST jsme prokázali oslabení kognitivních funkcí u nemocných závislých na metamfetaminu, zejména ve schopnosti flexibilne reagovat na novou situaci, formulovat logickou koncepci a učit se. Výsledky testu CPT svědčí pro "kognitivní impulzivitu" pacientů. Výsledky naší studie mohou být potenciálne využity v profylaxi, léčbě i rehabilitaci závislých na metamfetaminu.

Klíčová slova: závislost na metamfetaminu – polymorfismus Val158Met genu COMT – osobnost závislých na metamfetaminu – kognitivní postižení