Kombinovaná diagnóza: závislosť od metamfetamínov a psychóza

Palkovič, P. – Alexanderčíková, Z. – Slezáková, S. – Vojtková, D. – Okruhlica, Ľ.

Úvod: Klinicky bolo opakovane preukázané, že užívanie metamfetamínov, na rozdiel od opiátov, nezriedka vyvoláva psychotický stav. Napriek tomu sa psychotické symptómy neprejavia u každého pacienta so závislosťou od metamfetamínov. Cieľom práce bolo preskúmať výskyt, časovú následnosť vývinu a terapiu kombinovanej duševnej poruchy: závislosti od metamfetamínov a psychotickej poruchy. Metódy: V súbore všetkých pacientov liečených v Centre pre liečbu závislosti od alkoholu v Bratislave v období rokov 2004 – 2008 s diagnózou závislosti od metamfetamínov sme katamnesticky zisťovali výskyt psychotických porúch. Výsledky: Z celkového počtu 318 pacientov 29 % malo diagnostikovanú psychotickú poruchu. Častejšie sa vyskytovala u injekčných užívateľov. Zistené boli dva základné varianty psychotickej poruchy podľa etiopatogenézy: 1) psychotické poruchy spôsobené užitím psychoaktívnej látky, metamfetamínu; 2) psychotické poruchy „jadrového“ charakteru z okruhu schizofrénie a afektívnych porúch pretrvávajúce viac ako 6 mesiacov počas abstinencie. Záver: Vzhľadom na vysokú prevalenciu psychotických príznakov u užívateľov metamfetamínov, toxikologický skríning pri diagnostikovaní akútnych psychotických porúch patrí do dobrej klinickej praxe v urgentnej psychiatrii. Po vylúčení typickej psychotickej poruchy zostáva problém diagnostického záveru podľa kritérií MKCH-10. Pri pretrvávaní psychotických príznakov po dobu dlhšiu ako pol roka za najrelevantnejšiu aj z hľadiska farmakoterapie považujeme kombinovanú diagnózu, napr. schizofrénna porucha a závislosť od metamfetamínov.

Kľúčové slová: závislosť od metamfetamínov – psychóza – kombinovaná diagnóza