Neurobiológia závislosti podľa Georga F. Kooba

Patarák, M.

Veľkým prínosom Georga F. Kooba do súčasnej adiktológie je jeho alostatický model závislosti, v ktorom brilantne využíva staršie psychologické (teória oponentného procesu) a fyziologické teórie (alostáza). Implementuje ich do integrujúceho a holisticky nahliadaného modelu a v súlade s novými poznatkami im dáva príslušný neurobiologický základ.

Kľúčové slová: alostáza – neurobiológia – oponentný proces – systém odmeny – závislosť