Zámer zákonodarcu a prax uplatňovania vybraných drogových paragrafov na Slovensku

Očenášová, Z.

Právna úprava drogových trestných činov z roku 2005 mala za cieľ znížiť tresty pre užívateľov drog s dôrazom na ukladanie alternatívnych trestov a ochrannej liečby a naopak, zvýšiť tresty pre výrobcova obchodnikov s drogami. Predkladaný článok sa venuje tomu, ako sa tieto zámery podarilo uplatniť v praxi. Je založený na výsledkoch výskumného projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov Trestného zákona, konkrétne na časti venovanej analýze trestno-právneho procesu a zisťovaní názorov orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra), sudcov a advokátov. Výskum sa realizoval prostredníctvom semi-štruktúrovaných rozhovorov s jednotlivými profesiami a analýzy súdnych spisov, z ktorých sa získavali konkrétne pripadové štúdie týkajúce sa vybraných paragrafov. V rámci výskumu sa realizovalo 67 rozhovorov a bolo spracovaných 54 súdnych spisov. Z rozhovorov a zo spisov sa získalo celkove 120 prípadových štúdií týkajúcich sa primárne skutkových podstát trestných činov prechovávania drog pre vlastnú potrebu. Prípadové štúdie boli vyhodnocované kombináciou kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Analýza názorov expertov z jednotlivých profesií bola vyhodnocovaná prostredníctvom kvalitatívneho kódovania a vytvárania analytických kategórií. Prípadové štúdie v kombinácii s názormi jednotlivých profesijných skupín umožňovali skúmať uplatňovanie zákona v kontexte a v kauzálnych vzťahoch v existujúcom rámci Trestného zákona. Pri porovnaní zámerov zákonodarcov a samotným uplatňovaním vybraných drogových paragrafov v praxi sa ukázalo, že zavedenie definícií skutkových podstát prostredníctvom množstva obvyklých jednorazových dávok viedlo k tomu, že sa znížila možnosť individuálne posudzovať jednotlivé prípady a stanovovať trest na základe komplexného posúdenia, ktoré by odzrkadľovalo celkovú situáciu páchateľov. Hoci nový zákon zavedením privilegovanej skutkovej podstaty zmiernil tresty pre väčšiu časť užívateIov, stále zostáva istá časť užívateľov, ktorí sú trestaní rovnako prísne ako výrobcovia a obchodníci s drogami. Nedošlo ani k zvýšeníu využívania alternatívnych trestov a ochranných opatrení v podobe liečby.

Kľúčové slová: drogová legislatíva – drogová politika – aplikácia práva – drogové trestné činy