Drogová scéna na Slovensku po zmene trestno-právnej úpravy

Vavrinčíková, L.

Úvod: Práca je súčasťou „Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 – Trestného zákona SR“. Výskumný projekt bol zameraný na pôsobnosť uplatňovania paragrafov § 171 (prechovávanie drog pre vlastnú potrebu) a § 172 ods. 1, písm. d) (akékoľvek prechovávanie drog), a rovnako skúmal aj trendy v oblasti užívania drog a dosah trestov ukladaných za prechovávanie drog. V samostatnej subštúdii S2, ktorú v práci prezentujeme, sme zisťovali, či výrazná zmena trestno-právneho rámca vyvolá zmenu v dostupnosti nelegálnych drog, spôsoboch zaobstarávania drog a vzorcoch užívania drog. Zároveň sme skúmali aktuálny stav drogovej scény so zameraním sa na dostupnosť a ceny drog a na prípadné nové drogy na trhu. Metodológia: Výskumný súbor v tejto časti výskumu tvorili aktéri drogovej scény, užívatelia nelegálnych drog (N = 58), rozdelení do dvoch podskupín: problémoví užívatelia drog podľa definície EMCDDA (N = 45) a užívatelia drog, ktorí nevykazujú známky problémového užívania podľa tejto definície (N = 13). Aplikovali sme metodiku rýchleho hodnotenia a reakcie (RAR). Na zber dát sme dominantne použili semištruktúrované rozhovory. Výsledky: Na predaj a distribúciu drog sa využíva telefonický kontakt, užívatelia drog popisujú dlhodobé vzťahy s jedným, pripadne úzkym okruhom predajcov (dílerov). Užívatelia konopných drog si drogu zaobstarávajú z vlastného sociálneho okruhu, tento drogový subtrh charakterizujú často neformálne, nepeňažné transakcie. Systém distribúcie drog ovplyvňuje kvalitu drogy. Pri cenách drog nedochádzalo v sledovanom období k výrazným zmenám, cenu drog na trhu ovplyvňuje jej druh, pravidelnosť odberu, lokalita nákupu a dostupnosť drogy na trhu. Potvrdili sa odlišné vzorce užívania v jednotlivých podskupinách užívateľov nelegálnych drog, zmeny v čase sme nezaznamenali. Ani jedna skupina užívateľov nelegálnych drog nepopisovala za sledované obdobie zmeny na drogovej scéne, vo vzorcoch užívania, ani v spôsobe zadováženia si nelegálnych drog či ich cene, ktoré by bolo možné objektívne prisúdiť zmene nastavenia drogovej legislatívy. Záver: Za výhodu realizovaného výskumu považujeme hlbšie skúmanie kontextuálnych faktov a akceptovanie užívateľov nelegálnych drog ako kľúčových informátorov. Komunita užívateľov nelegálnych drog je vnútorne diferencovaná, skúsenosti jednotlivých podskupín užívateľov drog s dopadom trestného konania na ich život a vzorce užívania a drogovú scénu ako takú sú také rozdielne, že odporúčame následné výskumné šetrenia realizovať vždy samostatne v jednotlivých typoch komunít užívateľov drog (užívatelia konopných drog, užívatelia stimulačných drog najmä na párty, injekčni užívatelia opiátov, injekční užívatelia stimulantov a pod.) a následne ich komparovať.

Kľúčové slová: užívatelia nelegálnych drog – problémoví užívatelia drog – drogová scéna – vzorce užívania – cena, kvalita, dostupnosť drog – analýza dopadov legislatívnych zmien