Vybrané aspekty vypracovania súdnoznaleckých posudkov na stanovenie závislosti ako súčasť aplikácie vybraných drogových paragrafov

Hičárová, T. – Miklíková, S.

Východiská a ciele: V roku 2006 nadobudli platnosť nový Trestný zákon a Trestný poriadok. Do platnosti vstúpili nové „drogové paragrafy“, ktoré oproti predchádzajúcej právnej úprave širšie definovali prechovávanie pre vlastnú potrebu. Trestný postih výrobcov drog a obchodnikov s drogami – definovaných o.i. aj na základe množstva prechovávanej drogy, sa sprísnil. U užívateľov drog počítali zákonodarcovia s miernejším postihom, s dôrazom na ukladanie ochranného liečenia a alternatívnych trestov. Projekt Evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona SR sa zameral na vyhodnotenie dosahov – očakávaných aj neočakávaných prijatej zásadnej legíslatívnej zmeny: nového Trestného zákona a poriadku Slovenskej republiky. V rámci výskumu sme sa zamerali aj na analýzu jednotlivých kľúčových fáz procesu, medzi ktoré patrí aj vystavovanie súdnoznaleckých posudkov na páchateľa, ktoré majú o.i. určiť prítomnosť či neprítomnosť závislosti a tak isto aj individualizovanú dávku pre daného páchateľa. Metodika: Na získavanie dát bola zvolená metóda prípadových štúdií, keďže prípadové štúdie skúmajú javy v ich kontexte. Takisto sme pracovali s primárnymi dátami, t.j. zber dát bol namierený na získavanie kvalitatívnych dát v podobe prípadových štúdií od priamych účastnikov aplikačnej praxe (súdnych znalcov, vyšetrovateľov). V prípade štatistických výstupov MS SR bola realizovaná plnohodnotná metaanalýza zdrojových dát. Súbor: Vo výskumnej vzorke súdnych znalcov bolo 8 respondentov – psychiatrov z piatich krajov Slovenska. Druhým skúmaným súborom v rámci skúmanej témy boli vyšetrovatelia, kde sa uskutočnilo 23 rozhovorov s kazuistikami a 2 rozhovory s nadriadenými vyšetrovateľov. Tretím súborom analyzovaných údajov bola evidencia Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) za obdobie 1998 až 2007, kde sledovanou jednotkou je odsúdený páchateľ. Poskytnutá databáza obsahovala celkove 10 214 prípadov, na analýzu bol použitý súbor 7977 prípadov. Závery: Vypracovávanie súdnoznaleckých posudkov na určenie závislosti, resp. potenciálne individualizovanej jednorazovej dávky pre daného klienta, je jedným z kľúčových momentov celého trestného konania proti páchateľovi, ktorý spáchal trestný čin podIa § 171, resp. 172 ods. 1, písm. d. Vzhľadom na existujúci stav, legíslatívne a procesné obmedzenia, môže ovplyvniť tento proces, ako aj výsledky konania viacerými spôsobmi. Vypracovávanie súdnoznaleckých posudkov z odboru psychiatrie na stanovenie závislosti, respektíve posúdenie zdravotného stavu, rozdielna aplikačná prax pokiaľ ide o pribratie súdnych znalcov (a ich počet) na posúdenie páchateIa, ktorá závisí prevažne od usmernenia okresnej, resp. krajskej prokuratúry, môže ovplyvniť dĺžku konania ako aj vnimanie právnej istoty.

Kľúčové slová: súdny znalec – prechovávanie nelegálnych drog – problémy aplikačnej praxe – legíslatívny rámec