Užívání návykových látek u vysokoškolských studentů v České republice

Vacek, J. – Holcnerová, P.

Adolescence a mladá dospělost je z hlediska experimentováni a rizikového užívání návykových látek jednim z nejexponovanějších období. Vysokoškolští studenti, kteří svým věkem 18-25 let spadají právě do tohoto věkového období, jsou pro výzkumy relativně snadno dostupnou skupinou. Cílem tohoto textu je poskytnout přehled o užíváni návykových látek a postojích k jejich užíváni u studentů vysokých škol v České republice. Použitou metodou je metaanalýza, systematickému rozboru bylo podrobeno celkem 29 publikovaných prací o výzkumech realizovaných v ČR po roce 1989. Pouze jediná z těchto studií je reprezentativni, z metodologického hlediska se reprezentativnosti blíží výzkumné soubory dalších pěti výzkumů. Návyková látka, se kterou mají čeští vysokoškolští studenti největší zkušenosti a v souvislosti s jejím užíváním jsou vystaveni vyššímu riziku nepříznivých důsledků v porovnání s dalšími návykovými látkami i v porovnání ve vztahu ke srovnatelné věkové kohortě nestudujících, je alkohol. Mezi vysokoškoláky je naopak podstatně menší podíl pravidelných i aktuálnich kuřáků tabáku než mezi nestudenty. Za relativně pozitivni zji štěni lze také považovat fakt, že aktuálni užíváni návykových látek s vyšší mírou rizika (tzv. tvrdých drog) je ve většině provedených výzkumů na hranici statistické chyby a nikde nepřekračuje jedno procento. Ačkoliv je problematice užíváni návykových látek v populaci studentů vysokých škol věnována poměrně značná výzkumná pozornost, nabídka specifických intervencí jak v oblasti primárni, tak sekundárni prevence, je v českém prostředí celkem omezená.

Klíčová slova: epidemiologie – návykové látky – drogy – vysokoškolští studenti – postoje