Finančná odmena ako silný motivátor v liečbe závislosti od tabaku

Tejová, M. – Coufalová, J. – Slezáková, S. – Okruhlica, Ľ.

Úvod: Nikotín, psychoaktívna zložka tabaku, sa zaraduje medzi látky s najväčším potenciálom vyvolať závislosť. Nielen liečba sama, ale aj motivácia s liečbou začať, patrí k najzložitejším terapeutickým problémom. Substancia spôsobuje zmeny v nálade, redukuje stres, podnecuje aktivitu, vzrušenie, pozornosť, koncentráciu a mnoho iných. V rozpore s týmito krátkodobými účinkami sa po rokoch objavujú vážne problémy úzko súvisiace s fajčením, ako napríklad pľúcny emfyzém, rakovina a choroby kardiovaskulárneho systému. Cielom štúdie bolo zistiť, prečo pacienti liečiaci sa zo závislosti od alkoholu nevstupujú do liečby závislosti od tabaku. Chceli sme zistiť, ako účinnejšie motivovať pacientov k tomu, aby prestali fajčiť. Práca je rozdelená na kvantitatívnu a kvalitatívnu časť. Pacienti a metodika: Vzorku tvorilo 72 pacientov CPLDZ Bratislava liečiacich sa od alkoholu, ktorí v čase výskumu pravidelne fajčili (72 % mužov a 28 % žien; priemerný vek 44,7 roka (SD ± 11,5). Bol im podávaný dotazník tvorený siedmimi otázkami, výstupy z neho boli spracované v databáze SPSS. Kvalitatívnu časť tvorila kazuistika 77-ročnej kolegyne lekárky – psychiatričky. Výsledky: 100 % (72) vedelo, že fajčenie škodí zdraviu a z toho 4 % (3) si myslelo, že ich zdraviu fajčeníe neškodí. O možnostiach liečby vedelo 93 % (67 ), ale liečilo sa iba 6 % (4) pacientov. Z pacientov, ktorí sa neli ečili 3 % nevedeli o možnostiach liečby, 19 % nechcelo prestať, fajčenie im chutilo, 19 % malo strach, že to nezvládne a 21 % neuvažovalo nad takou možnosťou a 38 % nemalo dôvod, prečo prestať s fajčením. Kazuistika ilustruje, ako môže finančná odmena zvýšiť motiváciu vstúpiť do liečby. Závery: Výsledky našej štúdie podporujú predpoklad, že ťažkí fajčiari dokonca aj po ponúknutí bezplatnej liečby, napriek tomu, že sú si vedomí možných vážnych zdravotných následkov, majú len malú motiváciu prestať fajčiť. Finančná odmena môže byť jedným z faktorov, ktorý podporí rozhodnutie vstúpiť do liečby a dodržiavať ju.

Kľúčové slová: závislosť od tabaku – motivácia – finančná odmena