Vybrané poruchy súvisiace s konzumom alkoholu a so závislosťou od alkoholu

Fleischer, J. – André, I. – Jalč, Ľ.

Autori príspevku sa zaoberajú nejednotnosťou a nepresnosťami pri formulovaní diagnostických klinických i súdnopsychiatrických záverov v tejto oblasti. Kladie sa dôraz na to, že presný učebnicový popis psychickej poruchy nemusí mať vždy absolútny a rozhodujúci význam na stanovenie diagnózy a posudzovanie. Autori informujú aj o vývoji teoretických pristupov pri chápani rôznych foriem porúch vznikajúcich v súvislosti s konzumom alkoholu a so závislosťou od alkoholu.

Kľúčové slová: formy alkoholovej ebriety – psychiatrické komplikácie závislosti od alkoholu - nejednotnosť a nepresnosti pri formulovaní klinických záverov i záverov v súdnopsychiatrických posudkoch