Desiaty rok metadónovej udržiavacej liečby v CPLDZ Bratislava. II. časť – kvantitatívne údaje

Okruhlica, Ľ. – Majdová, M. – Slezáková, S. – Holčíková, S.

Cieľom je informovať odbornú verejnosť o metadónovom udržiavacom programe (MUP) pre pacientov so závislosťou od opioidov v Centre pre liečbu drogových závislostí Bratislava s odstupom desiatich rokov. Metodicky išlo o klinickú , deskriptívnu štúdiu. Súbor tvorilo 1 008 pacientov liečených v MUP od roku 1997 do konca roku 2006 s podielom 70,9 % mužova 29,1 % žien. Priemerný vek bol 26,4 roka (SD ± 6,1; 16-55). 31. 12. 2006 bolo v MUP 364 pacientov, 66 % mužova 34 % žien s priemerným vekom 30,3 roka (SD ± 6,4; 18-55). Výsledky: Kým 12-mesačná retencia v MUP od júla 2001 do decembra 2006 bola 50 % oproti 81 % do júna 2001, tak kvartálna vyťaženosť MUP po prechodnom poklese stúpla do konca 2006 na 420 pacientov. V druhej polovine programu bol podiel pozitívnych vzoriek moču na morfín u náhodných testovaní v terapeutickej modalite 12 %. Po roku od vstupu do programu kleslo priemerné skóre depresivity podla BDI-II z 23,9 (SD ± 11,7) na 14,4 bodu (SD ± 11,0). Na konci roka 2006 bola priemerná denná dávka metadónu 74,9 mg (SD ± 45,6; 2,5-295); pomer pacientov v terapeutickej versus v harm reduction modalite bol 4:1; spokojnosť pacientov s programom bola podla CSQ-8 25,6 bodu (SD ± 3,7). V priereze na konci roka 2006 bolo pozitívnych z tých, čo boli testovaní na protilátky vírusu hepatitídy C – anti-HCV 71 %, na marker hepatitídy B – anti-HBc 6 %, nik nebol diagnostikovaný ako anti-HIV pozitívny a za celé trvanie programu boli len traja. Záverom: Po poklese sme zistili stabilizáciu retencie a zvýšenie vyťaženosti MUP pacientmi, pretrvávanie výraznej redukcie užívania opiátov, významný pokles depresivity, vysokú mieru protilátok na HCV, neprítomnosť HIV a nárast spokojnosti pacientov s programom.

Kľúčové slová: metadónová udržiavacia liečba – substitučná liečba – metadón – retencia