Problematika škodlivého užívania a závislosti od alkoholu u hospitalizovaných pacientok

Izáková, Ľ. – Fleischer, J. – Turček, M.

Na akútnom ženskom oddelení Psychiatrickej kliniky LFUK a FNsP v Bratislave sa sledoval výskyt problematiky škodlivého užívania a závislosti od alkoholu u hospitalizovaných pacientok. Autori sa zamerali na skupinu hospitalizovaných pacientiek s diagnózou škodlivého užívania a závislosti od alkoholu, na skupinu hospitalizovaných pacientok s depresiou, poruchou osobnosti, poruchou príjmu potravy, u ktorých sa zistila komorbidita škodlivého užívania a závislosti od alkoholu. Sledovali sa demografické a klinické charakteristiky. Do výberu boli zaradené pacientky prijaté na oddelenie počas 18 mesiacov (október 2004 – marec 2006). Diskutuje sa vzťah škodlivého užívania a závislosti od alkoholu k iným psychiatrickým diagnózam, samostatne sa diskutuje vzťah k depresii, poruchám príjmu potravy a poruchám osobnosti.

Kľúčové slová: škodlivé užívanie a závislosť od alkoholu – depresia – poruchy príjmu potravy – poruchy osobnosti