Príspevok k problematike odhadu problémového užívania drog na príklade pre Bratislavu

Šteliar, I. – Okruhlica, Ľ.

Cieľom autorov bolo oboznámiť odbornú verejnosť s povahou a metodikou spracovávania jedného z piatich kľúčových indikátorov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť – s indikátorom problematického užívania drog na konkrétnom priklade použitia jeho lokálneho odhadu pre Bratislavu. Vzhľadom na dynamické zmeny, rôznorodosť situácie v populácii užívateľov v mieste a čase, autori očakávali, že pri viacerých prieskumoch a rôznych formách spracovania materiálu bude v tej istej lokalite zistený výrazný rozptyl výsledkov odhadu. Miestami zberu údajov boli nízkoprahové programy pre užívateľov drog v Bratislave v období roku 2005. Po triangulácii všetkých výstupov sa javí za odborne a aj z perspektívy minimalizácie rizika zjednodušujúcich politických interpretácií ako najspoľahlivejší dolný a horný limit odhadu počtu problematických užívateľov drog medzi 1,9 – 24,9 na 1000 obyvateľov, čo by bolo v prepočte od 900 do 12 200 problematických užívateľov. Z jednotlivých odhadov by autori uprednostnili odhad podľa údajov z materiálu z kontaktného centra pre počítaný na počet obyvateľov Bratislavy podľa pobytu nahláseného z jej mestských častí. Ten sa pohyboval v rozmedzí 7,4 – 24,9 / 1000 (od 3 600 do 12 300 osôb), s centrálnou hodnotou okolo 5 600. Výsledky ukazujú, že charakter skúmaných údajov neumožňuje presne utvoriť obraz o realite na základe jednotlivého odhadu. Preto je vhodnejšie jeho výsledok hodnotiť a interpretovať opatrne a k informácii o skutočnom stave problémového užívania sa dopracúvať postupne, aproximáciou z viacerých odhadov využívajúcich rôzne zdroje a metódy. Uvádzanie širšieho rozpätia a jeho uprednostnenie pred centrálnou hodnotou zvyšuje spolahlivosť odhadu a výpovednú hodnotu pre prax.

Kľúčové slová: odhady užívania drog – problematické užívanie drog – monitorovanie drog