Odhady prevalencie závislosti od alkoholu u 15 – 19 ročných študentov na Slovensku

Nociar, A.

Cieľovou populáciou pre reprezentatívne školské prieskumy u žiakov a študentov na Slovensku boli 11- až 15-roční žiaci 5. až 9. ročníkov základných škôl, ako aj študenti 1. až 4. ročníkov stredných škôl vo veku 16 – 19 rokov. Vzhľadom na Deklaráciu o mladých ľuďoch a alkohole z konferencie minístrov v Štokholme roku 2001, ktorej ciele mali členské štáty WHO-EURO splniť a zhodnotiť v roku 2006, sa prieskumy rozšírili o otázky na odhad veku prvej skúsenosti s pitím troch hlavných druhov alkoholických nápojov a ich pravidelného pitia, ako aj problémového pitia a závislosti od alkoholu. Dve vzorky sa skladajú z 6 866 žiakova 6 935 študentov, použitou metódou boli krátke dotazníky TAD1 a TAD2 (Tabak, Alkohol, Drogy) mapujúce užívanie legálnych aj nelegálnych drog u žiakov a študentov. Okrem toho sa pridali štyri otázky CAGE a 25 otázok Škály závislosti od alkoholu (ADS), ktoré sa administrovali spolu s dotazníkom TAD2. Výsledky u žiakov ukázali, že odhadovaný vek prvej skúsenosti i pravidelného pitia sa počas rokov 2002 - 2006 nezmenil. Výsledky u študentov ukázali, že u značného počtu sa prejavujú známky svedčiace pre rastúcu úroveň závislosti od alkoholu, a to viac u chlapcov ako u dievčat. Celkovo 5,7 % tejto vzorky študentov splnilo kritériá suspektného alkoholizmu podľa CAGE; a na druhej strane u 4,4 % sa prejavili zreteIné znaky od podstatnej po ťažkú závislosť od alkoholu podla ADS. Štúdia analyzuje aj súvislosti medzi frekvenciou užívania nelegálnych drog a odhadmi úrovní alkoholovej závislosti, ktoré dávajú určitú podporu pre tzv. teóriu prechodovej brány.

Kľúčové slová: školské prieskumy – alkoholová závislosť – mládež – CAGE – ADS