Biologické markery alkoholizmu a ich význam v klinickej praxi

Shahpesandy, H.

Vo všeobecnosti markery alkoholizmu sa rozdeľujú na trait a state markery (markery alkoholovej intoxikácie). Trait markery sú hereditárne, nezávislé od časových faktorov, a nemenné. Medzi také patrí rad neurochemických a neurofyziologických markerov vrátane aktivity monoaminooxidázy B v trombocytoch, aktivity adenylátcyklázy, endokrinné markery (kortizol, ACTH, prolaktín), dopamín-beta hydroxyláza, evokované potenciálny (P300) a genotyp ADH/ALDH (alkoholdehydrogenáza a aldehyddehydrogenáza), ale žiaden z nich doteraz nebol pevne zavedený. State markery ako koncentrácia alkoholu v krvi, transferín, gama-glutamyltransferáza (GMT), aspartát-aminotransferáza (AST), alanín-aminotransferáza (ALT), stredný objem erytrocytov (Mean Corpuscular Volume – MCV), HDL-cholesterol a ďalšie sa často používajú v diagnostike alkoholizmu, ale ich senzitivita a špecifita sú limitované.

Kľúčové slová: markery – alkoholizmus – skríning – komorbidita – klinika – pečeňové enzýmy – MCV – transferín