Násilie v partnerských vzťahoch závislých žien

Matejovská, I.

Práca sa venuje problematike násilia v partnerských vzťahoch závislých žien. Prostredníctvom dotazníka identifikácie násilia sme skúmali, či ženy závislé od alkoholu majú skúsenosti s rodovo podmieneným (tzv. domácim) násilím. Traumatický zážitok násilia je častým prediktorom vzniku závislosti a v abstinencii aj vzniku recidívy. Vzorku tvorilo 63 žien závislých od alkoholu, aktuálne lieče ných v OLÚP Predná Hora. Výskum potvrdil masívnu skúsenosť s domácim násilím v populácii závislých žien.

Kľúčové slová: domáce násilie – závislosť – závislé ženy – recidíva