Alkoholizmus so skorým začiatkom vs. alkoholizmus s neskorým začiatkom – charakteristika, zvláštnosti a podobnosti

Shahpesandy, H. – Pristášová, J. – Janíková, Z. – Mojžišová, R. – Kasanická, V. – Šupalová, O.

Pri porovnaní 73 starých „alkoholikov“ (priemerný vek 70,2 roka) so skupinou 90 mladých (priemerný vek 43,9 roka) zisťujeme, že starí alkoholici sa vyznačujú signifikantne slabou genetickou dispozíciou, základným vzdelaním, dlhšou abstinenciou, miernejším konzumom alkoholu, ale aj väčším počtom telesnej a duševnej komorbidity a vyššou mortalitou. Naopak pre mladých alkoholikov je typická silná hereditárna záťaž, komorbidná porucha osobnosti, časté antisociálne správanie, väčší počet hospitalizácií, veľký konzum a kombinácia alkoholických nápojov a väčším počtom liečených v špecializovanom proti alkoholickom ústave. V zhode s literatúrou, takmer 2/3 starých alkoholikov tvorili osoby, ktoré s abúzom alkoholu začínali v mladosti a dožili sa staroby, a 1/3 tvorili jedinci, ktorí s nadmerným užívaním alkoholu začali v strednom veku a starobe.

Kľúčové slová: alkoholizmus v starobe – alkoholizmus v mladosti – staroba – poruchy osobnosti – kriminalita – komorbidita – mortalita – vzdelanie – preferované nápoje – SIMA – MALT