Konečne – národný akčný plán pre problémy s alkoholom

Okruhlica, Ľ. – Stowasserová, N.