Prevalenčný odhad problémových užívateľov drog na Slovensku

Mravčík, V. – Kiššová, L.

Na Slovensku bol urobený prevalenčný odhad problémových užívateľov drog v roku 2005 multiplikačnou metódou. Problémové užívanie drog bolo definované ako injekčné užívanie a / alebo pravidelné a dlhodobé užívanie opiátov a / alebo metamfetamínu (pervitínu). Použité boli údaje o počte užívateľov drog v kontakte so 6 organizáciami terénnej sociálnej práce (nízkoprahovými zariadeniami) pôsobiacimi v 8 mestách. Podiel problémových užívateľov drog v kontakte bol získaný nominačnou technikou v prieskume na 294 respondentoch – klientoch nizkoprahových programov. Prevalencia problémových užívateľov drog na Slovensku dosahuje približne 18 500 osôb v rozmedzí 13 500 – 32 000 osôb (95 % CI – interval spoľahlivosti). Počet vnútrožilových užívateľov sa odhaduje na 18 000, počet užívateľov opiátov na 10 400 a užívateľov pervitínu 8 100. V Bratislave je odhadovaných cca 3 600 problémových užívateľov drog. V relatívnom vyjadrení ide na Slovensku o 4,8 problémových užívateľov drog na 1000 obyvatelov vo veku 15 – 64 rokov, v Bratislave 11,2 na 1000 obyvateľov vo veku 15 – 64 rokov. Existujú značné regionálne rozdiely v štruktúre a počte problémových užívatelov, ktorých zmapovanie si žiada ďalší výskum – ide najmä o zneužívanie bu prenorfínu (Subutex) a pentazocínu (Fortral) v niektorých lokalitách.

Kľúčové slová: prevalenčný odhad – problémové užívanie drog – multiplikačná metóda – drogy – pervitín – heroín – buprenorfin – nízkoprahový program