Alkoholizmus v starobe – následky a komplikácie

Shahpesandy, H. – Pristášová, J. – Janíková, Z. – Mojžišová, R. – Kasanická, V. – Šupalová, O.

Pri porovnaní 73 starých alkoholikov (priemerný vek 70,2 roka) s ich 70 nealkoholickými rovesníkmi (priemerný vek 76 rokov) zistujeme, že väčšina alkoholikov má len základné vzdelanie a žije v manželskom zväzku, čo je v rozpore s literárnymi údajmi. Naopak vysoká miera úmrtnosti, výskytu porúch osobnosti a komorbidity telesných a duševných ochorení u alkoholikov zodpovedá literárnym údajom. Na druhej strane, výskyt depresie a škodlivého užívania analgetík a benzodiazepínov bolo signifikantne vyššie v skupine nealkoholikov.

Kľúčové slová: alkoholizmus – staroba – komorbidita – poruchy osobnosti – mortalita – vzdelanie – depresia – škodlivé užívanie benzodiazepínov – MALT – SIMA