Užívanie drog v rekreačnom prostredí

Bušová, Z. – Kovácsová, E. – Okruhlica, Ľ.

Exploratívny, deskriptívny prieskum preukázal zvýšenú konzumáciu drog u účastníkov hudobno-tanečných podujatí, najmä na tzv. open-air festivaloch na Slovensku, avšak toto zistenie sa vzťahuje len na menšiu časť účastníkov, u ktorých by bolo možné hovoriť, že ide o súčasť ich aktuálneho životného štýlu. Oslovených bolo 268 návštevníkov na 3 rôznych hudobno-tanečných podujatiach s priemerným vekom 21,7 roka. Ukázalo sa, že zvýšené typické užívanie drog priamo na tanečno-hudobných podujatiach sa týka len extázy (16 % užilo za posledný mesiac) a pervitínu (15 % užilo za posledný mesiac) v asociácii so štýlom techno-hudby. Z hľadiska preferovania miesta užitia drog 70 % užívateľov extázy uprednostňuje užiť extázu na párty a necelá polovica (46 %) užívateľov pervitínu uprednostňuje užiť pervitín na párty. Vyšší výskyt užívania syntetických drog v rekreačnom prostredí hudobno-tanečného charakteru, ktorý sa potvrdil aj v našom prieskume, ako aj zvýšené užívanie iných drog ich účastníkmi by mohli byť impulzom na implementáciu selektívnej prevencie zameranej na účastníkov hudobno-tanečných podujatí.

Kľúčové slová: hudobno-tanečné podujatie – prevalencia užívania drog – životný štýl