Buspirón a liečba úzkostných porúch u závislých

Martinove, M.

O buspiróne – nebenzodiazepínovom anxiolytiku – sú publikované rôzne odborné články, ktoré sledujú jeho účinnosť. Je to liek, na ktorý nevzniká závislosť, čo ho predurčuje na liečbu pridružených úzkostných porúch práve u závislých pacientov. Prezentujeme prvé naše skúsenosti s týmto liekom u závislých od alkoholu s pridruženou úzkostnou poruchou. Buspirón bol dobre tolerovaný a hodnotenie ukončili všetci zaradeni pacienti. Sprievodná komedikácia neovplyvňovala výsledky merania. Účinkom tohto anxiolytika sa dosiahol signifikantne vyšší pokles úzkostlivosti v experimentálnej skupine po predošlom vylúčení vplyvu iných interferujúcich premenných a po analýze kovariancie. Javí sa ako liek vhodný pre závislých pacientov s pridruženou úzkostnou poruchou.

Kľúčové slová: závislosť – úzkostné poruchy – buspirón