Škodlivé užívanie, nie abúzus! Dôležitá korekcia prekladu MKCH-10 pre klinickú prax

Okruhlica, Ľ. – Šteliar, I.

Na príklade štatistického zisťovania Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky je viditeľný nárast diagnózy kódovanej ako „F1x.1“ – škodlivého užívania psychoaktívnych látok podľa MKCH-10 z 13 % v roku 1996 na 18 % v roku 2004. Pravdepodobným dôvodom neobvykle veľkej proporcie týchto diagnóz je chyba v oficiálnom slovenskom preklade príručky MKCH-10, kde sa pri kóde „F1x.1“ uvádza nesprávny pojem abúzus. Je to širší pojem, ktorý podľa u nás nepoužívanej americkej klasifikácie DSM-IV môže obsahovať aj prejavy správania nesúvisiace s poškodením zdravia. V týchto prípadoch by sa mal v našej praxi používať niektorý z kódov s písmenom „Z“, ktorý je určený podľa MKCH-10 pre diagnostické postupy na vylúčenie duševnej, alebo telesnej poruchy zdravia. Keďže táto chyba by mohla mať negatívne dopady na jednotlivca, autori apelujú na príslušné inštitúcie na čo najrýchlejšiu korekciu a potrebu informovania širokej zdravotníckej verejnosti o nutnosti zmeny zaužívanej diagnostickej praxe.

Kľúčové slová: škodlivé užívanie – abúzus – MKCH-10