Problém s prístupom k psychiatrickej starostlivosti pre pacientov so závislosťou

Okruhlica, Ľ. – Slezáková, S.

Prieskum medzi psychiatrami poukázal na nedostatok času, ktorý majú na vyšetrenie pacientov. Cieľom nášho zisťovania bolo preto vyskúmať, koho a vakom poradí by v takto limitovanom čase slovenskí psychiatri vyšetrili spomedzi pacientov s rôznymi diagnózami. Zvlášť nás zaujímalo postavenie pacientov so závislosťou od alkoholu, resp. od iných psychoaktívnych látok. Anonymnou dotazníkovou metódou sme oslovili 45 psychiatrov. Mali určiť, vakom poradí by ambulantne vyšetrili 6 pacientov, z ktorých každý trpel klinicky rovnako závažnou, ale odlišnou diagnózou duševnej poruchy. V celkovom súčte poradí od všetkých lekárov sa umiestnili pacienti s jednotlivými diagnózami podľa toho, ako by boli nimi ošetrení, takto: (1) pacienti s diagnózou schizofrénia, (2) pacienti s diagnózou depresia, (3) pacienti s diagnózou demencia, (4) pacienti s diagnózou neuróza, (5) s diagnózou závislosť od alkoholu, a na poslednom (6) mieste sa umiestnili pacienti s diagnózou závislosť od iných psychoaktívnych látok. Z nášho prieskumu je možné usudzovať, že prístup k psychiatrickej starostlivosti pre pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu a drog je na Slovensku nedostatočný.

Kľúčové slová: prístupnosť liečby – psychiatrická starostlivosť – alkoholizmus – závislosť od psychoaktívnych látok – drogová závislosť