Pohľad na nežiaduce návyky a inú psychickú morbiditu obyvateľov azylových domov

Kasanová, A. – Turček, K.

Autori sa v článku zaoberajú problematikou bezdomovectva a jeho príčin. Rozoberajú úlohy a poslanie azylových domov, a konkrétne zariadenia zriadeného Mestským zastupiteľstvom v Nitre. Predkladajú výsledky analýzy, vykonanej na vzorke obyvateľov Azylového domu v Nitre v rokoch 2003 a 2004, a to rodinnú a osobnú anamnézu, vzdelanie, kriminálnu a pracovnú anamnézu probandov. Samostatne rozoberajú návykovú anamnézu probandov, kde poukazujú na vysoký podiel konzumácie alkoholických nápojov (nižší údaj ako bol očakávaný) a fajčenia. Nealkoholové drogy a gambling sú pravdepodobne bezdomovcom finančne menej dostupné. Autori si uvedomujú nízku mieru verifikovateľnosti získaných údajov, preto si nenárokujú na zovšeobecňujúce hodnotenie stavu.

Kľúčové slová: bezdomovci – azylové domy – alkoholizmus – fajčenie – drogy – kriminalita