Metadónová udržiavacia liečba – štandard v gravidite (katamnestická štúdia)

Okruhlica, Ľ. – Klempová, D.

Metadónová udržiavacia liečba je indikovaným štandardným terapeutickým prístupom, ktorý sa odporúča ženám so závislosťou od opioidov v prípade, ak neabstinujú a je možné očakávať graviditu, resp. sú gravidné. Cieľom práce bolo na základe doterajších skúseností z liečby v metadónovom udržiavacom programe (MUP) v Bratislave: (1) preveriť platnosť pozitívnych zistení z iných krajín v našich podmienkach a (2) demonštrovať komplexnosť problematiky, ako i potrebu metodologickej dôslednosti pri interpretácii súvislostí metadónovej liečby u gravidných žien so stavom vývinu plodu, resp. so zhodnotením zdravotného stavu novorodenca. V retrospektívnej štúdii sme kontaktovali 97 žien, ktoré boli v MUP a udávali spolu 162 tehotenstiev, z nich bolo 32 medicínsky potvrdených v čase MUP, z toho bolo 26 pôrodov. Lekársku správu o stave dieťaťa dodalo 12 žien, z nich iba 9 počas gravidity v MUP. Stabilizovaných bolo sedem. Priemernú dennú dávku metadónu v čase pôrodu mali 144 mg (SD ± 40) v rozpätí od 70 do 190 mg. Priemerná hmotnosť dieťaťa pri narodení bola 3033 g (SD ± 390), priemerné Apgarovej skóre: 9/10/10. Najčastejšími komplikujúcimi činiteľmi u týchto žien v čase gravidity boli: infekcia HCV, abúzus psychoaktívnych látok a stresy gravidných žien súvisiace s kriminálnym prostredím, v ktorom sa pohybovali. Pri plnej akceptácii programu MUP pacientkami, so začatím liečby ešte v čase pred tehotenstvom je prognóza dobrá.

Kľúčové slová: metadónová udržiavacia liečba – gravidita – závislosť od opiátov