Zvládání bolesti u závislých pacientů

Nešpor, K.

V souboru 85 osob závislých na alkoholu a jiných návykových látkách 52 % uvedlo, že bolest spustila recidivu závislosti (u závislých na alkoholu 53 %, u závislých na jiných látkách 50 %). Důležité se ukázaly bolesti nižší nebo střední intenzity (nejčastěji bolesti 2. a 3. stupně na pětibodové Melczakově škále). Většina pacientů uvedla velmi omezený počet strategií zvládání bolesti před léčbou (v průměru 1,4). Některé postupy používané při léčbě závislosti je možné využívat i při mírnění bolesti. Pacienty je třeba v tomto směru informovat a povzbuzovat je k využívání bezpečných způsobů zvládání bolesti, kdykoliv je to vhodné. Při ústavní léčbě pro závislost roste sebedůvěra pacientů ve vztahu k zvládání bolesti. Nejpreferovanější strategie, které chtějí pacienti používat ke zvládání bolesti, zahrnovaly odvedení pozornosti, vhodné cvičení, relaxaci, lékařskou péči, změnu životního stylu a autosugesce. Zneužívání alkoholu a jiných návykových látek může zpočátku mírnit bolestivé stavy, později je však často podstatně zhoršuje. Velmi nebezpečné jsou interakce léků proti bolestem (včetně běžných NSA) a alkoholu. Motivačního efektu bolesti přímo nebo nepřímo související s návykovými chováním lze využívat v rámci posilování motivace k překonávání závislosti.

Klíčová slova: bolest – závislost na návykových látkách – léčba