Piaty rok metadónovej udržiavacej liečby v CPLDZ Bratislava

Okruhlica, Ľ. – Raková, M. – Cymbalová, D. – Klempová, D. – Bajcarová, Ľ. – Stowasserová, N. et al.

Jediný metadónový udržiavací program liečby pacientov so závislosťou od opioidov sa realizuje na Slovensku v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave od roku 1997. V práci je stručný popis dôvodov vzniku, štruktúry, priebehu jeho realizácie, ako aj niektorých základných výstupov. Zo vzorky 432 pacientov liečených do júna roku 2001 bola 12-mesačná miera retencie v programe 80,7 % pri 13 % močov testovaných pozitívne na morfin. Spokojnosť pacientov s programom, hodnotená s použitím škály CSQ-8, bola 88 %. Náklady na jedného pacienta boli v roku 2001 v priemere 25 550,- Sk (asi 530 USD). Abúzus benzodiazepínov, alkoholu a íných psychoaktívnych látok u časti pacientov a bezpečnostné aspekty sú typické problémy, ktoré sa objavovali pri realizácii programu v priebehu posledných piatich rokov. S ohladom na epidemiologickú situáciu by mal byť program implementovaný aj v dalších špecializovaných zariadeniach v iných oblastiach Slovenska.

Kľúčové slová: metadón – substitučná liečba – závislosť od opiátov – hodnotenie