Banskobystrický dotazník patologického hráčstva (BBDPH): pilotná štúdia reliability a validity

Jenčová, L. – Balážová, M. – Nábělková, E.

Východiská: Hráčske problémy je možné posudzovať na určitom kontinuu od rekreačného hráčstva až po hráčstvo patologické. Na posúdenie miery závažnosti patologického hráčstva bolo vo svete vytvorených niekoľko škál, na Slovensku však nemáme dostupné ich štandardizované verzie, čo viedlo aj k vytvoreniu Banskobystrického dotazníka patologického hráčstva (BBDPH). Cieľ: V rámci pilotnej štúdie bola overovaná reliabilita a validita BBDPH, ktorý bol vytvorený na určovanie miery závažnosti patologického hrania. Metodika: Posúdenie vnútornej konzistencie BBDPH s určením koeficientu split-half reliability a určením Cronbachovho alfa, posúdenie korelácie závažnosti hrania vyjadrenej prostredníctvom skóre BBDPH s počtom splnených DSM-IV a DSM-5 kritérií patologického hráčstva. Sledovaný súbor tvorilo 50 patologických hráčov liečených na Psychiatrickom oddelení v Banskej Bystrici. Výsledky: V rámci pilotnej štúdie sa preukázala adekvátna reliabilita a validita BBDPH. Závery: Banskobystrický dotazník patologického hráčstva možno na základe výsledkov pilotnej štúdie predbežne považovať za dostatočne spoľahlivý a užitočný nástroj na určovanie závažnosti patologického hrania, ktorý môže nájsť svoje uplatnenie v klinickej praxi na Slovensku. Na komplexnejšie posúdenie reliability a validity dotazníka, ako aj na zistenie relevantných deskriptívnych parametrov BBDPH vrátane tzv. cut-off skóre bude potrebný ďalší výskum nielen na klinickej vzorke.

Kľúčové slová: Banskobystrický dotazník patologického hráčstva – reliabilita – validita – závažnosť patologického hrania