Alkoholizmus a kvantitatívne zmeny elektroencefalografického záznamu pri použití aktivačných metód

Dragašek, J. – Drímalová, M. – Martinove, M. – Feketeová, E. – Šútovský, S.

V predchádzajúcom klinickom sledovaní sme preukázali štatisticky významné rozdiely vo všetkých frekvenčných spektrách pokojového elektroencefalogarfického (EEG) záznamu u pacientov so závislosťou od alkoholu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. V pokračovaní tejto štúdie sme hodnotili magnitúdu EEG spektrálneho výkonu v delta, théta, alfa a beta frekvenčnom pásme za účelom popísania vzťahov medzi spektrálnymi zmenami EEG po použití aktivačných metód a diagnózou závislosti od alkoholu. Hodnotili sme EEG po použití aktivačných metód (otvorenie očí – Bergerova reakcia, hyperventilácia). Do sledovania bolo zaradených 54 mužov s diagnózou závislosti od alkoholu na základe začleňujúcich a vylučujúcich kritérií. Skupinu pacientov sme porovnávali s vekovo a pohlavím podobnou skupinou zdravých dobrovoľníkov. Výsledky spektrálnej analýzy EEG aktivovaného otvorením očí a hyperventiláciou ukázali štatisticky signifikantné rozdiely v reaktivite medzi sledovanými skupinami v odpovedi na aktivačné metódy. Najkontrastnejší bol rozdiel v modulácii alfa aktivity pri použití Bergerovej reakcie. Táto práca poukazuje na rozdielnosti v reaktivite na aktivačné metódy. Aby bolo možné tieto nálezy považovať za endofenotypové markery alkoholizmu, bude potrebné testovať aj potomkov tejto skupiny pacientov, ideálne ešte pred ich expozíciou alkoholu.

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – EEG – kvantitatívna analýza – endofenotyp – aktivačné metódy – Bergerova reakcia – hyperventilácia