Štýly vzťahovej väzby u pacientov závislých od psychoaktívnych látok

Wolt, R. – Halama, P.

Výskumný zámer predloženej práce bol zameraný na rozloženie vzťahovej väzby u pacientov závislých od psychoaktívnych látok. Výskumný súbor bol tvorený 76 pacientmi v strednodobej liečbe a 28 pacientmi v ambulantnej liečbe. Vo výskume sme administrovali nasledovné metodiky – Dotazník škály vzťahov, Dotazník vzťahov, Dotazník zapamätaného rodičovského správania EMBU. Najviac zastúpenou kategóriou vzťahovej väzby u pacientov v ústavnej liečbe bola kategória odmietavej vzťahovej väzby, u ambulantných pacientov kategória bojazlivej vzťahovej väzby.

Kľúčové slová: vzťahová väzba – závislosť od psychoaktívnych látok