MAST u pacientov so závislosťou od opioidov v prvom desaťročí epidémie

Okruhlica, Ľ. – Timuľáková, K. – Klempová, D.

Autori vykonali sondážnu deskriptívnu štúdiu s cieľom preveriť použiteľnosť dotazníka MAST v podmienkach Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave u pacientov žiadajúcich liečbu pre syndróm závislosti od opioidov. Dotazník bol administrovaný v rámci vstupného vyšetrenia. V skupine 436 pacientov s priemerným vekom 23,0 rokov (SD=4,9; v rozpätí od 11 do 47 rokov) bolo 78,4 % mužova 21,6 % žien. Priemerné celkové skóre bolo 5,9 (SD=6,8; od 0 do 49) s mediánom 4 body, a 49,3 % malo skóre 5 a viac bodov, čo katamnesticky indikovalo problémy s alkoholom. Pôvodná 25-položková verzia MAST-u sa ukázala byť v tejto skupine ako použiteľná. V práci boli tiež diskutované pragmatické diagnostické problémy a otázka možného praktického významu dotazníkových zistení z MAST-u pri zostavovaní terapeutického plánu u pacientov so závislosťou od opioidov.

Kľúčové slová: syndróm závislosti od opioidov – syndróm závislosti od alkoholu – MAST – diagnostika užívania psychoaktívnych látok