Alkoholické demencie

Martinove, M. – Martinove, O. – Koprdová, E. – Stebilová, Š. – Dusková, S.

Referát je epidemiologickým rozborom súboru 891 pacientov závislých od návykových látok hospitalizovaných v OLÚP Predná Hora v roku 1999. Zisťovali sme u nich výskyt diagnostikovaných porúch. Z uvedeného počtu u 5 z (44 pacientov) výlučne alkoholikov, prevažne mužov, v priemere 56-ročných, je v 90,9 % diagnostikovaný organický psychosyndróm. U 27 zo sledovaných boli indikované nootropiká. Tretinu súboru tvoria nefajčiari. Rovnako asi u tretiny sa v anamnéze vyskytuje úraz. Toto zistenie koreluje s údajmi autorov Novotný a Kolibáš, ktorí popisujú výskyt úrazov tri razy častejšie u závislých, než u kontrolnej skupiny. Až v 95 % popri diagnóze závislosti a organickom psycho syndróme nachádzame aj ďalšie závažné komorbídne ochorenie, kde prevažuje výskyt cievnych kardiovaskulárnych a mozgových ochorení. Diagnóza Alzheimerovej demencie nebola v súbore zaznamenaná ani v jednom prípade.

Kľúčové slová: alkohol – demencia