Kluby abstinujúcich – možnosti zaradenia ich aktivít do resocializačného procesu a vytváranie proabstinenčnej klímy za spolupráce s odbornými zložkami

Bolfík, J.