Syndrómy alkoholom podmienenej myelinolýzy

Turček, M. – Daniš, M.

V súvislosti s dlhodobým nadužívaním alkoholu existuje niekoľko klinicky významných špecifikovaných kognitívnych porúch. V aktuálnom príspevku približujeme alkoholom podmienené osmotické demyelinizačné syndrómy (ODS), ktoré sú definované ložiskovým rozpadom myelínu v oblastiach pontu, thalamu, corpus callosum, corporus striatum, cerebella aj kortexu. Na základe typického miesta postihnutia rozlišujeme centrálnu pontínnu myelinolýzu (CPM) a extrapontínnu myelinolýzu (EPM resp. Marchiafava-Bignamiho choroba). Bezprostrednou príčinou myelinolýzy je náhla zmena plazmatickej koncentrácie sodíka (natriémie) resp. zmena osmolality, a to v zmysle zvýšenia u chronicky závažných hyponatriémií, ako aj v zmysle náhleho zníženia u hypernatriémií. Vznik CPM a EPM u pacientov nadužívajúcich alkohol je spôsobený troma základnými faktormi: účinkom alkoholu na diurézu, malnutríciou a poškodením pečene. ODS majú akútny priebeh, pestrú klinickú symptomatiku a zlú prognózu. Podstatou ich liečby je pomalá a opatrná korekcia hypo- alebo hypernatriémie pod dohľadom internistu, s paralelným riešením základnej príčiny.

Kľúčové slová: alkohol – nátrium – osmotická demyelinizácia – centrálna pontínna myelinolýza – extrapontínna myelinolýza