Alkoholová choroba pečene a liečba závislosti od alkoholu naltrexónom

Rác, M. – Szántová, M. – Skladaný, Ľ.

Konzumácia alkoholu predstavuje preventabilnú príčinu ochorení. Zaujíma popredné priečky v štatistikách rizikových faktorov preventabilných ochorení a predčasných úmrtí. Pre pečeň nie je definovaná bezpečná dávka konzumovaného alkoholu. Nadužívanie alkoholu je najčastejšou príčinou poškodenia a ochorení pečene. Mortalita spájaná s pečeňovou cirhózou je indikátorom mortality asociovanej s konzumom alkoholu. Alkoholová choroba pečene vo svojej akútnej a chronickej forme je manifestným dôsledkom nadužívania alkoholu. Alkoholová cirhóza rovnako ako ktorákoľvek iná príčina chronickej pokročilej pečeňovej choroby speje do vzniku komplikácií. Jedná sa o dôsledok pokročilej choroby pečene a portálnej hypertenzie v zmysle dekompenzácie, zlyhávania pečene, či vzniku hepatocelulárneho karcinómu. Relapsy pitia zvyšujú riziko rekurennej ťažkej hepatitídy, ktorej jednomesačná mortalita dosahuje 50 %. Dosiahnutie abstinencie je kľúčom k zlepšeniu prežívania. Alarmujúco vyznieva skutočnosť, že liečba pacientov býva oneskorená z najrôznejších dôvodov. Jedným z nich býva pokročilá pečeňová choroba s hepatálnou dysfunkciou. Možno konštatovať suboptimálne využitie farmakologickej adjuvantnej liečby. Farmakologická liečba naltrexónom sa preukázala ako účinná a bezpečná stratégia liečby závislosti od alkoholu. U pacientov s alkoholovou chorobou pečene je však potrebné dôsledne monitorovať funkčné pečeňové testy počas celého obdobia farmakologickej intervencie. Kontraindikáciou liečby naltrexónom je akútna hepatitída alebo iné závažné akútne poškodenie pečene.

Kľúčové slová: alkohol – alkoholová závislosť – alkoholová choroba pečene – alkoholová cirhóza pečene – naltrexón