CDT a iné novšie markery závislosti od alkoholu

Kvetková, J. – Martinove, M. ml.

Cieľ práce:Autorky v práci informujú odbornú verejnosť o jednotlivých markeroch alkoholizmu (karbohydrát deficientný transferín, etylglukuronid, fosfatidyletanol, etylestery mastných kyselín, MCV, GMT, AST, ALT, INR), ich senzitivite a špecificite samostatne aj v kombinácii, spôsoboch ich vyšetrovania, spôsobe odberu a uchovávania biologického materiálu, ako aj o ich prínose pri objektivizovaní rôzne dlhých období abstinencie. Metodika: Literárny prehľad. Výsledky: Práca poukazuje na nové vysokošpecifické markery alkoholizmu vyšetrované zatiaľ len niekoľkými špičkovými pracoviskami v Európe a na ich praktický význam pri rozhodovaní o vrátení vodičského oprávnenia, odobratého v dôsledku vedenia motorového vozidla pod vplyvom návykovej látky. Diskusia: Rozhodnutie o tom, či jednotlivec je alebo nie je závislý, je bez možnosti objektívnej verifikácie abstinencie ťažké. Prínosom pri tomto rozhodovaní je možnosť vyšetrenia novších markerov, ktoré zatiaľ celosvetovo nepatria medzi rutinné vyšetrenia. Problémom je hlavne ich ekonomická náročnosť a skutočnosť, že ich význam pre prax nie je docenený. Záver: Práca by mala byť podnetom k vytvoreniu súčinnosti psychiatrov, psychológov a orgánov Policajného zboru SR pri riešení problematiky užívania návykových látok za volantom.

 

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – karbohydrát deficientný transferín – etylglukuronid – fosfatidyletanol – etylestery mastných kyselín – stredný objem erytrocytu – transaminázy – štandardizovaný protrombínový čas