Smrteľné následky užívania a zneužívania neopioidných psychofarmák v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji

Šidlo, J.

Úvod: Spotreba psychofarmák v Slovenskej republike aj vo svete v posledných rokoch výrazne stúpa. Ich užívanie/zneužívanie môže byť veľkým zdravotným a zdravotníckym problémom. Smrteľné následky sú najzávažnejším ukazovateľom jeho trendu. Cieľom práce bolo zistiť výskyt prípadov smrteľných intoxikácií neopioidnými psychofarmakami v materiáli bratislavských súdnolekárskych pracovísk. Metódy: Bola vykonaná analýza prípadov úmrtí súvisiacich s predávkovaním psychofarmakami na území Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja pitvaných na bratislavských súdnolekárskych pracoviskách za obdobie rokov 2001 – 2017. Vo všetkých prípadoch boli vykonané doplňujúce laboratórne vyšetrenia. Výsledky: V sledovanom období bolo zistených 114 prípadov smrteľných intoxikácií psychofarmakami, čo predstavovalo 0,7 % prípadov z celkového počtu pitiev. Muži tvorili 59 % prípadov. Vo vekovej skupine nad 35 rokov bolo 81 % prípadov. Najčastejšie detegovanou základnou látkou boli benzodiazepíny, celkovo v 46 %, v kombinácii sa vyskytli v 57 % prípadov. Kombinácia s etanolom bola zistená v 39 % prípadov, z toho v 70 % išlo o kombináciu etanolu s benzodiazepínmi. V Bratislavskom kraji bolo zistených 73 % úmrtí. O úmyselné sebapoškodenie išlo až v 67 % prípadov, v 55 % prípadov došlo k úmrtiu v domácom prostredí. Záver: Výsledky analýzy poukazujú na vysoké riziko užívania/zneužívania benzodiazepínov, prípadne v kombinácii s etanolom. Z uvedeného vyplýva potreba zváženia indikácie liečby, prísnejšej regulácie preskripcie, prípadne náhrady novými, menej rizikovými skupinami liečivu pacientov, predovšetkým u tých, u ktorých je riziko samovražedného konania.

Kľúčové slová: psychofarmaká – užívanie/zneužívanie – smrteľná intoxikácia – pitva – toxikologické vyšetrenie