Kvantitatívne zmeny pokojového elektroencefalografického záznamu pri alkoholizme

Dragašek, J. – Drímalová, M. – Martinove, M. – Feketeová, E. – Šútovský, S.

Elektrofyziologické nálezy u pacientov so závislosťou od alkoholu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi poukazujú na odlišnosť aktivity centrálneho nervového systému a to vo viacerých charakteristických smeroch. Tieto rozdiely reflektujú nerovnováhu medzi excitačnými a inhibičnými procesmi v mozgu alkoholikov. V našej štúdii sledujúcej vzťah medzi zmenami v spektrálnom výkone elektroencefalografického záznamu (EEG) a závislosťou od alkoholu sme skúmali hodnoty spektrálneho EEG výkonu v delta, théta, alfa a beta frekvenčnom pásme. Do sledovania bolo zaradených 54 mužov s diagnózou závislosti od alkoholu na základe potvrdzujúcich a vylučujúcich kritérií. Skupinu pacientov sme porovnávali s vekovo a pohlavím podobnou skupinou zdravých dobrovoľníkov. Výsledky práce preukázali štatisticky signifikantné rozdiely medzi pacientmi a zdravými dobrovoľníkmi a to vo všetkých frekvenčných spektrách pokojového EEG záznamu. Pacienti so závislosťou od alkoholu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi vykazovali vyšší relatívny spektrálny výkon v beta pásme nad celým skalpom, osobitne však nad centrálnymi regiónmi. Podobne pacienti porovnávaní s kontrolnou skupinou vykazovali v pokojovom zázname nižší spektrálny výkon v théta pásme bez rozdielnosti v distribúcii nad celým skalpom. Výsledky nášho výskumu podporujú údaje prác pojednávajúcich o zvýšenom výkone v beta frekvenčnom pásme ako o endofenotypovom indikátore geneticky podmienenej zložke závislosti od alkoholu.

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – EEG – kvantitatívna analýza – endofenotyp