Alkohol u závislých na jiných látkách a jiné látky u závislých na alkoholu: závažný problém a velké riziko

Nešpor, K. – Csémy, L.